A.P.J. Interpipe เอ.พี.เจ. อินเตอร์ไพพ์ ,\

  ท่อระบายน้ำปากลิ้นราง(Tongue and Groove)
1. ท่อคอนกรีตอัดแรงไม่เสริมเหล็ก หรือ ท่อ ค.ม.ล. เป็นท่อระบายน้ำที่มีเฉพาะคอนกรีตเท่านั้น เหมาะสำหรับงานที่มีการรับน้ำหนักไม่มากนัก เช่น บริเวณทางเดิน บริเวณสวนที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน
2. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก หรือ ท่อ ค.ส.ล. เป็นท่อระบายน้ำที่มีการเสริมเหล็กภายในตัวท่อ เหมาะสำหรับงานที่มีน้ำำหนักกดทับไม่มากนัก เช่น งานถนนภายในหมู่บ้าน ที่ไม่มีรถบรรทุกวิ่งผ่าน
3. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 หรือ มอก. 3 เป็นท่อระบายน้ำที่มีการเสริมเหล็กตามมาตราฐานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับงานที่ต้องการเน้นการรับกำลังจากการกดทับ เช่น งานราชการ โรงงาน และงานหมู่บ้านที่เน้นคุณภาพพิเศษ
4. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 2 หรือ มอก. 2 เป็นท่อระบายน้ำที่มีการเสริมเหล็กตามมาตราฐานอุตสาหกรรมเหนือกว่า มอก.ชั้น3 เหมาะสำหรับงานที่ต้องรับน้ำหนักเป็นพิเศษ เช่น ใช้เป็นท่อลอดระหว่างถนน ลานสินค้า ถนนที่รถบรรทุกวิ่งผ่าน
5. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 1 หรือ มอก. 1 เป็นท่อระบายน้ำที่มีการเสริมเหล็กตามมาตราฐานอุตสาหกรรมที่สูงสุด เหมาะสำหรับสนามบิน และงานท่าเรือบรรทุกสินค้า

ขนาดท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง มี 8 ขนาด คือ
ขนาด ø 0.30 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.
ขนาด ø 0.40 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.
ขนาด ø 0.50 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.
ขนาด ø 0.60 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.
ขนาด ø 0.80 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.
ขนาด ø 1.00 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.
ขนาด ø 1.20 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.
ขนาด ø 1.50 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.